prosím čekejte...

Smluvní (obchodní) podmínky Chalupy Františka (dále jen „podmínky“),

upravují vzájemný smluvní vztah, ohledně něhož uskutečňuje objednatel svoji objednávku. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 1. Vymezení základních pojmů
  1. Ubytovatelem se rozumí Františka Vráželová, adresa: Hovězí 12, 756 01 Hovězí, IČ 484 122 01
  2. Ubytovacím prostorem či zařízením se rozumí objekt Chalupy Františka na adrese Horní Bečva 222, 756 57 Horní Bečva.  
  3. Klientem se rozumí osoba identifikovaná dle údajů uvedených v závazné objednávce.
  4. Objednávkou (rezervací) se rozumí závazná objednávka pobytu na Chalupě Františka. Tato objednávka musí být kompletní (obsahovat jméno a příjmení klienta, email, telefon, adresu trvalého bydliště, den příjezdu a počet nocí pobytu), jinak k ní ubytovatel nepřihlíží.
 2. Smluvní vztah
  1. Klient si potvrzením objednávky závazně objednává pobyt na dobu jím uvedenou a dle kalendáře obsazenosti k rezervaci možnou. Tato objednávka je nabídkou na uzavření smlouvy.
  2. Potvrzení ubytovatele o přijetí objednávky je přijetím nabídky.
  3. Přijetím nabídky je uzavřena smlouva o ubytování dle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi ubytovatelem a klientem opravňující klienta po sjednanou dobu využívat ubytovací prostor za cenu stanovenou dle ceníku ubytování Chalupy Františka platného v době uskutečnění objednávky.
 3. Práva a povinnosti ubytovatele
  1. Ubytovatel zabezpečí klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
  2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu.
  3. Ubytovatel poskytne klientovi důležité informace k pobytu.
  4. Ubytovatel potvrdí klientovi obdržení platby.
  5. Ubytovatel odstraní, v případě neprodleného oznámení vady poskytovaných služeb, tuto vadu v přiměřené době nebo klientu poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6. Ubytovatel v případě vypovězení smlouvy klientem vyplatí nejpozději do 14 dnů po obdržení písemné (emailovém) výpovědi zaplacenou zálohu na pobyt, a to v plné výši nebo ve výši kladného rozdílu zaplacené zálohy a výší stornovacího poplatku, jak je stanoveno v článku 6 smluvních podmínek.
  7. Ubytovatel je při předání ubytovacího zařízení poskytne klientu potřebnou součinnost při kontrole objektu.
 4. Práva a povinnosti klienta
  1. Klient má právo na řádné poskytnutí smluveného ubytování tak, jak vyplývá z popisu a fotografií uvedených na webových stránkách ubytovacího zařízení.
  2. Klient vyplní objednávku úplně a správně dle článku 1. 4. těchto smluvních podmínek. Zjistí-li po uzavření smlouvy nesrovnalost v poskytnutých údajích, je povinen tyto nesrovnatelnost v součinnosti s ubytovatelem odstranit.
  3. Klient je povinen převzít ubytovací zařízení (tzv. check-in) v den plánovaného příjezdu v čase od 14:00 do 16:00 hod., nedohodou-li se strany výslovně na jiném čase.
  4. Klient je povinen odevzdat ubytovací zařízení ubytovateli (tzv. check-out) za dodržení podmínek níže stanovených nejpozději do 10:00 hod. v den plánovaného odjezdu, nedohodnou-li se strany výslovně
  5. jinak.
  6. Klient je povinen respektovat provozní řád Chalupy Františka.
  7. Před odevzdáním ubytovacího zařízení klient uklidí a uvede prostor ubytovacího zařízení do původního stavu dle pokynů v provozním řádu. V případě, že nebude ubytovací prostor uveden do původního stavu, je ubytovatel oprávněn požadovat po klientovi doplatek spojený s náklady na úklid a uvedením ubytovacího prostoru do původního stavu (včetně oprav nábytku, apod.).
  8. Klient je při příjezdu a před odjezdem z chalupy povinen spolu s ubytovatelem či jím pověřenou osobou společně zkontrolovat, zda nedošlo k poškození či znehodnocení objektu či jeho zařízení a případné nedostatky odstranit, popř. uhradit jejich odstranění.
  9. V případě, že klient zjistí nedostatky ubytovacích prostor či jinou vadu poskytovaných služeb, informuje o tom neprodleně ubytovatele.
  10. Klient je před svým odjezdem povinen předat chalupu a klíče ubytovateli nebo jím pověřené osobě, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Ceny ubytování a jejich úhrada
  1. Klient zaplatí ubytovateli za poskytnuté ubytování smluvenou cenu určenou dle ceníku ubytování dostupného na http://www.chalupafrantiska.cz/cenik/ .
  2. Cena za ubytování vč. hrazené zálohy se hradí na účet ubytovatele č. 1087382092/3030, u České spořitelny a.s., var. symbol: číslo objednávky zaslané potvrzovacím emailem nebo – v případě předchozí domluvy – v hotovosti.
  3. Úhradou se rozumí okamžik připsání zálohy či ceny za ubytování na účet ubytovatele nebo – v případě předchozí domluvy – platba v hotovosti oproti předání klíčů od ubytovacích prostor v den příjezdu klienta do místa ubytování.
  4. V případě, že je smlouva uzavřena méně jak 30 dní (včetně) před smluveným datem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy ve výši 70% sjednané ceny pobytu.
  5. V případě, že je smlouva uzavřena více jak 30 dní před smluveným datem zahájení pobytu, je klient povinen uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy (nejpozději však 30 dní před začátkem pobytu) zálohu na pobyt ve výši 30% sjednané ceny pobytu a zbývající částku z ceny ubytování je klient povinen  uhradit nejpozději 30 v den příjezdu.
  6. Nesplní-li klient povinnost stanovenou v bodech tohoto článku (článek č. 5), je tím založen důvod výpovědi dle článku 6. 3.
  7. V případě, že z časových důvodů nebude možné vyhovět požadavkům placení výše uvedeným, bude po domluvě s ubytovatelem možné zaplatit celý pobyt v místě ubytování oproti předání klíčů od ubytovacích prostor v den příjezdu klienta do místa ubytování.
 6. Podmínky ukončení smluvního vztahu (stornovací podmínky).
  1. Klient a ubytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět pouze písemnou formou (postačí emailem). Smlouva je vypovězena bez výpovědní doby okamžikem doručení výpovědi.
  2. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v závažných případech, kdy by nebylo možné zajistit pobyt v důsledku na vůli ubytovatele nezávislých událostí
  3. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu neplní-li klient povinnosti stanovené těmito smluvními podmínkami.
  4. Klient je oprávněn vypovědět smluvní vztah kdykoliv. Pro tyto situace se klient zavazuje k úhradě částky v souladu se stornovacími podmínkami.
  5. Dojde-li k výpovědi smlouvy klientem v době minimálně 2 měsíců před smluveným datem zahájení pobytu, není stanoven žádný stornovací poplatek.
  6. Dojde-li k výpovědi smlouvy ze strany klienta v období:
   1. 2 měsíců až 31 dní před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 20% z ceny pobytu.
   2. 30 dnů až 22 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 40% z ceny pobytu,
   3. 21 dnů až 15 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 60% z ceny pobytu,
   4. 14 dnů až 7 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 80% z ceny pobytu,
   5. 7 dnů před smluveným datem zahájení pobytu, zavazuje se klient uhradit ubytovateli částku ve výši 100% z ceny pobytu.
  7. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy či celkové ceny pobytu (resp. jejich poměrné části) ubytovatel tuto částku vrátí klientovi bankovním převodem z účtu ubytovatele, var. symbol: číslo objednávky. Nebude-li to možné, poté dojde k vrácení peněz v hotovosti v místě ubytovacích prostor do 14 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení.
  8. V případě výpovědi klienta z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je klient povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku. 
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly ubytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm ubytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Ubytovatel se zavazuje osobní údaje klienta neposkytnout jiným třetím subjektům. Ubytovatel je oprávněn zasílat klientu vlastní obchodní sdělení, pokud si je klient aktivně vyžádá, a to jen do doby, než klient vůči ubytovateli projeví vůli, že chce jejich zasílání ukončit.
 8. Řešení sporů
  1. V případě sporů ze smlouvy vzniklých se strany zavazují řešit spor mimosoudně vzájemnou dohodou.
  2. Nebude-li na řešení sporu shoda, jsou k projednání sporu příslušné české soudy. 
  3. Pokud je klient spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz
  4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s ubytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u ubytovatele poprvé.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné ode dne 28.listopadu 2016.
  2. Na smlouvy uzavřené před tímto datem se užijí smluvní podmínky dosavadní, dostupné na adrese: http://www.chalupafrantiska.cz/obchodni-podminky_161128/
  3. V neupravených otázkách se smlouva uzavřená mezi ubytovatelem a klientem řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.