prosím čekejte...

Chalupa Františka Horní Bečva - všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Chalupy Františka (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi

Chalupa Františka,
Františka Vráželová,
Hovězí 12,
756 01 Hovězí,
IČ 484 122 01
(dále jen Chalupa Františka)

a

klientem - která pobyt na Chalupě Františka jako objednatel rezervuje
(dále jen klient).

I. Rezervace pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si závazně rezervuje - objednává pobyt vyplněním rezervačního formuláře  na adrese  http://www.chalupafrantiska.cz/rezervace/. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou:

 1. jméno a příjmení klienta, email,  telefon, adresa trvalého bydliště.

 2. Den příjezdu a počet nocí pobytu.

Závaznou rezervací vzniká mezi klientem a chalupou Františka smluvní vztah.

Chalupa Františka se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit Chalupě Františka smluvenou cenu.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

 1. být dostatečně a úplně informován o termínu a ceně ubytování,

 2. na řádné poskytnutí jim rezervovaného ubytování,

 3. kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu se stronovacími podmínkami Chalupa Františka.

Klient je povinen:

 1. Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti rezervace.

 2. Zaplatit Chalupě Františka v termínu 14 dnů od data rezervace formou zálohy 30% část plné ceny za pobyt na účet č. 2614670163/0800 , var. symbol: číslo rezervace.

 3. Respektovat předpisy zařízení, zejména provozní řád Chalupy Františka.

 4. Pečlivě si překontrolovat potvrzovací email pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně Chalupu Františka.

 5. Před odjezdem uklidit a uvést chalupu do původního stavu dle pokynů v provozním řádu. V případě, že nebude chalupa uvedena do původního stavu, je Chalupa Františka oprávněna požadovat po klientovi doplatek spojený s náklady na úklid a uvedení cahlupy do původního stavu (včetně oprav nábytku, apod.).
   
 6. Před odjezdem předat chalupu a klíče ubytovateli, nebude-li dohudnuto jinak.

III. Povinnosti Chalupy Františka ke klientovi

Chalupa Františka je povinna:

 1. poskytnout klientovi důležité informace k pobytu.

 2. Potvrdit klientovi řádně rezervovaný pobyt a poskytnout klientovi informace k nástupu na pobyt (je možné pouze telefonická informace, či emailem),

 3. Zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě,

 4. V případě odstoupení od rezervace pobytu ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna  (stačí emailem) zaplacenou zálohu na pobyt nebo pokud vzniknou  rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky

IV. Ceny ubytování a jejich úhrada

Platné ceny ubytování poskytovaných Chalupou Františka jsou uvedeny v ceníku Chalupy Františka, na http://www.chalupafrantiska.cz/cenik/ .

Úhradu zerevovaného ubytování provádí klient formou 30% zálohy. Záloha musí být uhrazena nejpozději 14 dnů po uzavření rezervace, není-li u pobytů určených Chalupou Františka na konkrétní termín (např. silvestrovské pobyty, letní pobyty, dohodou s klientem) stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 14 dnů a méně před nástupem na pobyt, platí klient platbu na místě při příjezdu.


Úhradu objednaných služeb může klient provést:

 1. bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Chalupy Františka:
  č. ú. 2614670163/0800  u České spořitelny, a.s,

 2. platbou v hotovosti na místě v den příjezdu.

Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet  Chalupy Františka.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem a klient bude platit pobyt na místě,  úhrada pobytu může být provedena na místě při příjezdu klienta.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené Chalupou Františka. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Chalupu Františka, která potvrzení vystavila.

VI. Nástup na pobyt a odjezd

 1. Před odjezdem z chalupy klient i ubytovatel projdou a zkontrolují společně objekt, zda nedošlo k poškození, či znehodnocení objektu, či jeho zařízení, případné nedostatky je povinen klient odstranit, či uhradit jejich odstranění.

VII. Stornovací podmínky Chalupa Františka

 1. Dojde-li ke zrušení rezervovaného pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny pobytu.

 2. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 70% z celkové ceny pobytu.

 3. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 13 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.

 4. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení pobytu jen v případě vážné nemoci, živelné pohromy či úmrtí ubytovaného nebo rodinného příslušníka (nutno doložit).

 5. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

 6. Zrušení rezervace pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto prokazatelně doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 4. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.

 7. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani jeji poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 8. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

Rezervace ze strany klienta je závazná ihned po vyplnění rezervačního formuláře, nedojde-li do 24 hodin k písemnému stornování  rezervace (stačí emailem). Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve výši 30 % z celkové částky objednaného pobytu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 10.10.2010, upraveny dne 22. 1. 2013 a 30. 1. 2013 a 07. 11. 2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Chalupou Františka a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v rezervaci pobytu použije Chalupa Františka pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Chalupou Františka a klientem.